Kredyt Na Start – pytania i odpowiedzi

Kredyt Na Start – pytania i odpowiedzi
by admin
OPRACOWANIE NIE UWZGLĘDNIA ZMIAN ZAWARTYCH W PROJEKCIE USTAWY OPUBLIKOWANYM 08.04.2024 
 
Jakie są główne założenia programu Kredyt Na Start?

Brak maksymalnej wysokości kredytu.
Brak maksymalnego kosztu inwestycji.
Brak maksymalnej wysokości wkładu własnego.
Brak konieczności posiadania wkładu własnego.
Start – druga połowa roku 2024. Ze względów legislacyjnych będzie to raczej jesień niż trzeci kwartał.
Okres trwania programu – 4 lata.
Dopłata do odsetek tylko do określonej kwoty kredytu uzależnionej od ilości osób w gospodarstwie domowym i lokalizacji inwestycji. Wysokość dopłaty ma także zależeć od wysokości wspólnych dochodów brutto w gospodarstwie domowym.
Oprocentowanie części preferencyjnej kredytu uzależnione od ilości osób w gospodarstwie domowym.

Kto mógłby skorzystać z Kredytu Na Start?

Osoby samotne bezdzietne (które nie ukończyły 35 lat).
Osoby samotne, małżeństwa i związki nieformalne, które mają co najmniej jedno dziecko (bez limitu wieku).
Małżeństwa i związki nieformalne bezdzietne (założenia nie określają, czy będzie limit wieku czy nie)
Osoby, które nie miały i nie mają własnego mieszkania czy domu jednorodzinnego (chyba, że posiadanym mieszkaniem jest udział nie wyższy niż 50% w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskany w drodze dziedziczenia lub darowizny).
Osoby, które mają jedno mieszkanie, a w skład ich gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej troje dzieci.
Osoby, które chcą pokryć koszty partycypacji w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) albo w towarzystwie budownictwa społecznego (TBS) lub chcą pokryć wkład wnoszony w związku ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu (kredyt konsumencki, obecnie nie ma możliwości skorzystania z żadnej z preferencyjnej formy finansowania takich wydatków)
Maksymalnie dwie osoby bez względu na płać i łączący je stosunek prawny:
1. łącznie będą mogły posiadać udział nie wyższy niż 50% w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do jednego lokalu, uzyskany w drodze dziedziczenia lub darowizny, np. oboje po 25%;
2. będą musiały nabycia nieruchomość na zasadach współwłasności (łącznej albo ułamkowej) po 50% (wprowadzenie mechanizmu eliminacji sztucznego dołączania kolejnych osób do umowy kredytu i pompowania zdolności kredytowej, a przez to lepszych warunków uzyskiwania dopłat). Szczególnie należy o tym pamiętać zakładając budowę domu na działce, która należy tylko do jednego z dwóch przyszłych kredytobiorców.

Na co można przeznaczyć Kredyt Na Start?

Zakup pierwszego mieszkania + remont/wykończenie*
Zakup pierwszego domu = remont/wykończenie*
Budowa domu
Kontynuowanie budowy domu (Bezpieczny Kredyt 2% miał ograniczenie wynikające z limitu wkładu własnego. Przy braku tego ograniczenie, nie powinno być istotne w jakiej formie jest on wnoszony)
Zakup (i prawdopodobnie budowa) drugiej nieruchomości mieszkalnej przez Osoby, które mają już maksymalnie jedno mieszkanie, a w skład ich gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej troje dzieci. Nie ma informacji, czy posiadanie domu też ma pozwalać na nabycie kolejnego lokum.
Pokrycie kosztu partycypacji w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) albo w towarzystwie budownictwa społecznego (TBS) lub wkładu wnoszonego w związku ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu

Jakie są zakładane parametry Kredytu Na Start?

Okres dopłat: 10 lat.
Oprocentowanie stałe w okresie dopłat.
Oprocentowanie zmienne po okresie dopłat.
Raty malejące w okresie dopłat.
Raty równe po okresie dopłat.

Jak liczba osób w gospodarstwie domowym wpływa na wysokość oprocentowania preferencyjnego?

Im więcej osób, tym mniejsz oprocentowanie:
1,5% – w przypadku jednoosobowego i dwuosobowego gospodarstwa domowego.
1% – w przypadku trzyosobowego gospodarstwa domowego.
0,5% – w przypadku czteroosobowego gospodarstwa domowego.
0% – w przypadku pięcioosobowego i większego gospodarstwa domowego oraz w przypadku kredytów udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

Jak wysokość dochodów wpływa na dochodów wpływa na wysokość dopłaty w Kredycie na Start?

Ze względu na fakt, że kredyt ma nie być dostępny dla Osób, które mają możliwośc zaciągnięca zobowiązania na rynkowych warunkach założono wprowadzenie kryterium maksymalnego dochodu brutto na gospodarstwo domowe kredytobiorców:
10 tys. zł brutto miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
18 tys. zł brutto miesięcznie dla  dwuosobowego gospodarstwa domowego,
23 tys. zł brutto miesięcznie dla trzyosobowego  gospodarstwa domowego,
28 tys. zł brutto miesięcznie dla czteroosobowego gospodarstwa domowego,
33 tys. zł brutto miesięcznie dla pięcioosobowego albo większego gospodarstwa domowego.
Przekroczenie powyższych wartości nie będzie automatycznie eliminował z możliwości otrzymania dopłat. Będą się one natomiast zmniejszały im więcej przekroczone zostaną ustalone progi – do momentu, aż dopłata wyniesienie zero.
Z każde przekroczenie limitu o 1 zł, miesięczna dopłata będzie pomniejszana o:
50 gr dla gospodarstwa jednoosobowego
25 gr dla pozostałych gospodarstw domowych
*Podobno trwają prace nad zmianą wysokości powyższych progów dochodowych. Prawdopodobnie chodzi ich obniżenie (wszystkich, lub części z nich).

Jak liczba osób w gospodarstwie domowym wpływa na wysokość części Kredytu Na Start objętą dopłatą?

gospodarstwo jednoosobowe –  200 000 zł
gospodarstwo dwuoosobowe –  400 000 zł
gospodarstwo trzyosobowe –     450 000 zł
gospodarstwo czteroosobowe – 500 000 zł
gospodarstwo pięcioosobowe – 600 000 zł
za każdą kolejną osobę powyżej pięciu – dodatkowe 100 000 zł
Jeśli kredyt udzielony zostanie dwóm osobom i w okresie doplaty do rat jedna z nich odstąpiłaby od umowy kredytu, kwota dopłaty zostanie ponownie przeliczona i zmniejszona stosowanie do nowej liczby osób w gospodarstwie domowym. Może to wpłynąć na wzrost oprocentowania kredytu.
Jeżeli nabycie nieruchomości będzie miało miejsce w mieście na prawach powiatu będącego stolicą województwa, dla którego ogłoszona przez wojewodę wartość odtworzeniowa 1m2 lokalu mieszkalnego jest o co najmniej:
15% wyższa niż wartość ogłoszona dla całego kraju, podane wyżej kwoty będą zwiększane o co najmniej 10%W miastach, w których wartość odtworzeniowa 1m2 lokalu mieszkalnego
30% wyższa niż wartość ogłoszona dla całego kraju, stosowane kwoty bazowe dopłat będą wyższe o 20%

Jak będzie liczona zdolność kredytowa w Kredycie Na Start?

Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego zezwlają bankom w przypadku rządowych kredytów preferencyjnych, liczyć zdolnośc kredytową z uwaględnieniem raty po odjęciu dopłaty. Czy banki z tego skorzystają dowiemy się dopiero za jakiś czas.
Może się natomiast okazać, że dużo będzie zależało od ostatecznej struktury kredytu. W przypadku kredytu w całości oprocentowanego preferencyjnie może się okazać, że zdolność kredytowa będzie nawet lepsza niż w przypadku Bazpiecznego Kredytu 2%. Jeśli jednak w kredycie będzie znacząco duży udział części oprocentowanej na zasadach rynkowych, możemy mieć do czynienia z sytuacją, gdy zdolność kredytowa będzie zbliżona do zdolności przy standardowych kredytach. W określonych przypadkach może być nawet gorsza. Wynika to z konstrukcji Kredytu Na Start w porównaniu do standardowych kredytów udzielanych w tzw. ratach równych.

Czy został już opublikowany projekt ustawy?

Nie. To powoduję, że dużo spraw jest jeszcze w fazie domysłów.

Czy będzie można dołączyć rodzica do kredytu w celu poprawy zdolności kredytowej?

Nie wiadomo. Ze względu na założenie Kredytu Na Start, że oboje kredytobiorcy muszą być docelowymi właścicielami nieruchomości, wydaje się to mało prawdopodobne.

Czy dopłaty będą przeliczane gdy pojawi się kolejne dziecko?

Założenia tego nie przewidują. Kredyt Na Start promuje rodziny wielodzietne, ale nie promuje w żadne sposób powiększania rodzin.

Czy po nabyciu drugiego mieszkania będzie obowiązek sprzedaży poprzedniego?

Nie przedstawiono informacji, że gospodarstwo domowe z co najmniej trojgiem dzieci będzie musiało pozbyć się poprzedniego lokum po nabyciu kolejnego. Takie rozwiązanie było zgłaszane podczas konsultacji programu. Nie wiadomo, czy zostanie do uwzględnione.

Jak duży budżet ma mieć Kredyt Na Start?

Jedyne co wiadomo, to chęć przeznaczenia 500 mln zł. na rok 2024. Biorąn jednak pod uwagę, że program moze wejść pod koniec roku, ta kwota może być inna. Na kolejne lata budżety nie były dotychczas przedstawiane.

Jakie będzie oprocentowanie Kredytu Na Start?

Jeśli cała kwota kredytu będzie się mieściła w limicie kwotowym, to cały kredyt będzie oprocentowany wg stawki preferencyjnej.
Jeśli kwota kredytu nie wystarczy na sfinansowanie zamierzenia mieszkaniowego, brakująca kwotę można uzupełnić:
z wkładu własnego
ze standarowego kredytu mieszkaniowego
W drugim przypadku będziemy mieli jeden kredyt na wymaganą kwotę, oprocentowany wg średniej ważonej oprocentowań: preferencyjnego w części objętej dopłatami i  rynkowego w pozostałej części.

Dla oszacowania końcowego oprocentowania i wysokości raty zapraszamy do skorzystania z przygotowanego przez naz kalkulatora.
Ze względu na brak precyzyjnych wytycznych do obliczenia wzrostu limitów kwotowych w miastach wojewódzkich, jako odnośnik przyjęliśmy wartość odtworzeniową 1m2 lokalu podawaną dla całego kraju przez GUS ( z opóźnieniem).

Po więcej szczegółów zapraszamy do naszych Ekspertów.

 

Materiał przygotowny z uwzględnieniem informacji opublikowanych na stronie Rady Ministrów https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-kredycie-mieszkaniowym-nastart i stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/finalizujemy-prace-nad-nastepca-bezpiecznego-kredytu-2