Kto może wnioskować o GKM ?

Kto może wnioskować o GKM ?
by admin

Kredyt bez wkładu własnego – dla kogo ?

Warunki miejsca zamieszkania

Według ustawy z dnia 1 października 2021 roku, o gwarantowany kredyt mieszkaniowy (GKM) może wnioskować kredytobiorca prowadzący gospodarstwo domowe:

 • na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli:
 1. posiada obywatelstwo polskie lub
 2. nie posiada obywatelstwa polskiego, a prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z osobą posiadającą takie obywatelstwo, a GKM jest mu udzielany wspólnie z tą osobą.

Warunki finansowe

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony jedynie w walucie polskiej, co oznacza, że klient powinien otrzymywać wynagrodzenie lub generować dochody w tej samej walucie na zasadach określanych przez wewnętrzne regulacje banków komercyjnych. Niektóre z nich dopuszczają możliwość osiągania dodatkowego dochodu w walucie zagranicznej. Chodzi o eliminowane ryzyka kursowego, które w zależności od sytuacji rynkowej złotego mogłoby wpłynąć niekorzystnie na strony kredytu.

Gwarancja udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) nie podaje minimalnej kwoty wkładu własnego, tj. wkładu jaki kredytobiorca zobowiązuje się pokryć na rzecz: nabywania prawa własności lub spółdzielczego prawa do nieruchomości, wkładu budowlanego, lub budowy domu jednorodzinnego. Oznacza to, że w stosunku do wartości inwestycji wkład własny  może wynosić nawet 0%.

Najkrótszy dopuszczalny okres kredytowania wynosi 15 lat (180 miesięcy).

Brak prawa własności, spółdzielczego prawa lub innego gwarantowanego kredytu mieszkaniowego

Wnioskując o  udzielenie gwarantowanego kredytu mieszkaniowego nie można posiadać prawa własności lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Wyjątek stanowi sytuacja gdy w skład gospodarstwa domowego wchodzi więcej niż jedno dziecko, co zostanie opisane w dalszej części artykułu. Niedopuszczalne jest także dokonanie zbycia prawa własności w drodze darowizny na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku, tj. na rzecz:

 • grupa I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy i teściów;
 • grupa II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwa rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwa małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

Warto zaznaczyć, że zasada upłynięcia 5-letniego okresu od momentu przekazania nieruchomości w formie darowizny nie została opisana dla spółdzielczego prawa. Oznacza to, że zbycie takiego prawa może się odbyć w dowolnym czasie przed złożeniem wniosku.

Dodatkowo ustawa zawiera zapis o wymagalności braku innego gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

Prawo własności lub spółdzielcze prawo do jednego lokalu lub domu jednorodzinnego a liczba dzieci

Wspomniana wcześniej sytuacja, gdy w gospodarstwie domowym znajduje się więcej niż jedno dziecko upoważnia kredytobiorcę do posiadania prawa własności lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego na poniższych warunkach:

 • dwoje dzieci – osoby wchodzące w skład tego gospodarstwa domowego posiadają łącznie prawo do nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 50m2, albo
 • troje dzieci – – osoby wchodzące w skład tego gospodarstwa domowego posiadają łącznie prawo do nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 75m2, albo
 • czworo dzieci – osoby wchodzące w skład tego gospodarstwa domowego posiadają łącznie prawo do nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 90m2, albo
 • pięcioro albo więcej – osoby wchodzące w skład tego gospodarstwa domowego posiadają łącznie prawo do nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Wysokość gwarancji

Gwarancja udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego ma miejsce w chwili udzielenia gwarantowanego kredytu mieszkaniowego przez bank komercyjny. Warto jednak pamiętać, że nie odbywa się to samoistnie, a jedynie na zlecenie kredytobiorcy składane wraz z wnioskiem kredytowym. Wysokość części kredytu objętego gwarancją może stanowić wraz z wkładem własnym nie więcej niż 20% wartości inwestycji, natomiast minimalna kwota gwarancji musi wynosić przynajmniej 10% wydatków na nieruchomość. Warto zaznaczyć także, że maksymalna kwota gwarancji nie może przekroczyć 100tys.

Zanim więc przystąpimy się do składania wniosku, należy sprawdzić, czy wnioskowany kredyt spełni poniższe kryteria:

 1. suma gwarancji i wkładu własnego stanowi maksymalnie 20% wartości inwestycji,
 2. kwota gwarancji wynosi minimum 10% wartości inwestycji,
 3. kwota gwarancji wynosi maksimum 100tys. złotych.

Powyższe oznacza, że maksymalna kwota inwestycji nie może przekraczać 1 mln zł.

W sytuacji, gdy wkładem własnym kredytobiorcy będzie grunt, na którym zostanie postawiony dom, wartość działki powiększona o pozostały wkład własny i kwotę gwarancji także nie może przekroczyć p20% wartości inwestycji.

Z kolejnego artykułu dowiecie się które nieruchomości podlegają kredytowaniu na warunkach gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.